ویژگی های کلاه های ایمنی استاندارد

در مبحث ایمنی صنعتی یکی از مهمترین وسایل و تجهیزات کلاه ایمنی است و در واقع بهترین وسیله بـرای حفاظت سر و گردن افراد از آسیب های احتمالی در کارگاه ها و.. کلاه ایمنی است.

کلاه ایمنی برای محافظت از سر در برابر سقوط اجسام و کنار سر، چشم ها و گردن در برابر هرگونه ضربه، ضربه، خراش، و قرار گرفتن در معرض الکتریکی و غیره طراحی شده است.

بـا توجـه بـه اینکه کاربرد اصلی کلاه ایمنـی مقاومت در مقابـل ضربـه های مکانیکی است، لذا بايـد به گونه ای طراحـی شـود کـه قـادر بـه تحمـل ایـن ضـربـه هـا باشد و در عیـن حـال فشار ناشـی از ایـن ضربات را تـا حـد امکان کاهش دهد.

 استفاده از کلاه ایمنی

در شرایط زیر استفاده از کلاه ایمنی بسیار حائز اهمیت است:

 • امکان افتادن اشیاء از بالا و برخورد با سر وجود داشته باشد
 • امکان برخورد سر به اشیاء ثابت ، همانند لوله ها و میله ها باشد
 • امکان وقوع حادثه برای سر بر اثر تماس با مخاطرات الکتریکی باشد

کلیه کارکنان شاغل در مناطقی که خطر آسیب احتمالی سر در اثر ضربه، سقوط یا پرواز اشیاء، یا در اثر شوک الکتریکی و سوختگی وجود دارد، باید با کلاه ایمنی محافظت شوند.

خصوصیات و ویژگی های اصلی کلاه ایمنی:

 • در برابر نفوذ اشیاء مقاومت داشته باشند
 • شوک های ضربه ای را جذب نمایند
 • در برابر آب مقاوم بوده و آرام بسوزند
 • دستورالعمل واضحـی در خصـوص تنظیـم و تعويـض اتصـال و سـربند داشته باشد.
 • کلاه ایمنـی بایـد پوسته بیرونی سختی داشته باشد و یک آستر جـذب کننـده شـوک کـه بـه سـربند و تسمه چرمـی متصـل اسـت و 2/54 الـى /3 18 سانتیمتر پوسته را دور از سر معلق نگه می دارد.
 • کلاه هـای ایمنـی بایـد دارای لبـه در جلـو باشـد تا کارکنـان را بخوبـی حفاظت نماید.

مشخصات مهم و اساسی در کلاه ایمنی:

 • وزن کلاه ایمنی نباید بیشتر از 400 گرم باشد.
 • حداقـل بايـد 3 سانتی متر فاصلـه سـطح بالایی عامـل تعليـق سـاز تـا پوسته خارجی کلاه باشد.
 • کلاه ایمنـی بایـد حـتـى المقـدور از مـواد غيـر قـابـل احـتـراق ساخته شـده باشد.
 • کلاه ایمنی باید در گروه های A و B عایق الکتریسیته باشد.
 • کلاه ایمنـی بایـد توانایی تحمـل اتصال برقـى معـادل 20000 ولـت را زمین را داشته باشد.
 • در مقابل ضربه مقاوم باشد و از نظر رطوبت غیر قابل نفوذ باشد.

آشنایی با انواع کلاه های ایمنی:

 • کلاس A در برابـر نفـوذ و ضربـه مقـاوم بـوده و حفاظـت لازم را در مقابـل ولتاژهای محـدود فراهـم مـی نمایـد (تا حدود 2200 ولت )
 • کلاس B بالاترین سطح حفاظت را در برابرخطـرات الکتریکی ، شوک با ولتـار بـالا ، و حفاظت در برابـر سـوختگی ایجـاد مـی کند (تا حدود 20000 ولت ) . آنها همچنیـن ازخطـرات ضربـه و نفـوذ اشیاء در حـال افتادن یا معلق حفاظت می نمایند.
 • کلاس C حفاظت در برابر ضربه و آسایش بـه علـت سـبکی را فراهـم مـی نماید اما برای حفاظت در برابر خطرات الکتریکی پیشنهاد نمی شود.
 • ضربه گیر: کلاس دیگر کلاه های حفاظتی در فروشگاهها بـا عنـوان کلاه های ضربه گیر نامیـده مـی شـود کـه بـرای استفاده در مکان هایی با فضـای سـر مـحـدود طراحـی شـده اسـت .اینهـا بـرای مکان هایـی کـه حفاظت در برابر ضربه و پارگی سر نیاز باشد لازم است . هر کلاه باید دارای برچسبی در داخـل پوسـته خـود باشـد کـه لیستی از تولیدکنندگان ، علامت ANSI و کلاس کلاه باشد .

 

نکاتی در مورد نگهداری و اندازه کلاه های ایمنی:

 • کلاه حفاظتـی بایـد بطـور مطلـوب و درست بـر روی سـر قـرار گیرد و فیت سـر فرد باشـد . کلاه نبایـد محصـور بـوده ، لیـز بـخـورد و کج شـود یا اینکه پوست را تحریک کند .
 • لبـه هـای اختیـاری ممکـن اسـت حفاظـت بیشتری را در برابـر نـور خورشید ایجـاد نمایـد و تعدادی از کلاه هـا نیـز دارای کانال هایـی هسـتند که آب باران را به فضایی دور از صـورت هدایـت مـی کنـد . متعلقـات ایمنی نباید موجب حذف خصوصیت های مهم ایمنی کلاه شود.
 • تميـز نـمـودن و بازدید دوره ای ، عمـر مفیـد کلاه حفاظتی را افزایش می دهد . بازدید روزانه پوسته کلاه ایمنی ، سیستم تعليـق و دیگر متعلقات بـرای سـوراخ شـدگی، شکستگی، پارگی و یا دیگر آسیب هایـی کـه موجب کاهش حفاظت کلاه می شود، ضروریست.
 • رنگ ها ، تینرهـای نقاشی و بعضی از مـواد پاک کننـده مـی تواننـد موجـب ضعيـف شـدن پوسـته کلاه هـای ایمنـی شـوند و باعث کاهش مقاومـت الکتریکی آن شود.
 • هرگـز کلاه حفاظتـی را بـا متـه سـوراخ و رنگ آمیزی نکنیـد، یا برچسبی روی آن نچسبانید ، چـون ایـن کـارهـا مـمـكـن اسـت موجـب کاهش حفاظت بی نقص آن شود .
 • کلاه حفاظتی را در برابـر تـژنـور مستقیم خورشید همچـون پشت پنجره و … قرار ندهید زیرا نـور خورشید و گرمای زیاد می توانـد باعث آسیب رسیدن به کلاه ایمنی شود.

کلاه ایمنی

چه زمانی باید کلاه ایمنی را تعویض کرد؟

 1. سـوراخ شـدگی ، شکستگی یا هرگونـه تغیر شکل لبه یا پوسته
 2. نشـانه ای از تمـاس لبـه یـا پوسته کلاه با گرما ، مـواد شیمیایی یا اشعه ماوراء بنفش و دیگر تشعشعات
 3. همـواره کلاه ایمنـی کـه متحمـل ضربـه شـده اسـت را تعویض کنیـد حتی اگر آسیب قابـل توجهـی ندیده باشـد. سیستم های تعلیـق عرضـه شـده دارای قسمت های قابـل تعويـض هستند و باید در زمانیکه آسیب دیـده انـد یـا وقتیکه موجـب پوشش بیش از حـد دیـد فـرد مـی شـوند ، تعویض گردند.
 4. در صورتیکه در سیستم تعليـق پارگـی یـا فـرسـودگی دیـده شـود، تعویض کامل کلاه ایمنی ضروری بنظر نمی رسد .
 5. تمام کلاه های پلیمری پس از یک دوره در زیر نور آفتـاب خاصیـت ضد ضربه ای خـود را از دست می دهند و هر چه کهنـه تـر شـوند میـزان ضربه پذیری آنها کمتر می گردد.

داده‌های آماری تایید شده از حوادث شغلی، نشان می‌دهد که شایع‌ترین علل آسیب‌های سر، ضربه‌های ناشی از سقوط اجسام و برخورد با وسایل تیز و سخت است. صدمات ناشی از چنین حوادث مکانیکی ممکن است به طرز خطرناکی بر پوست سر، جمجمه، مغز و گردن یا حتی نخاع تأثیر بگذارد. همیشه از کلاه ایمنی استفاده کنید تا از محافظت کامل سر خود اطمینان حاصل کنید و به یاد داشته باشید، در موارد شدید، این صدمات ممکن است منجر به ناتوانی دائمی یا حتی مرگ شود که باعث زیان و عذاب جبران ناپذیر برای شما و عزیزانتان می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

استعلام قیمت از طریق واتساپ