لباس کار چیست؟

لباس کار چیست؟

مشتریان احتمالاً با جواب فروشنده قانع نمی شوند مگر آنکه سیاست بازپرداخت وجه وجود داشته امروزه اکثر شاغلین در جهان در محیط کاری خود از انواع و اقسام لباس کار اســتفاده می کنند. علت اصلی استفاده از لبــاس کار راحتی، نگه داشتن بدن در شرایط دمای دلپذیر در نزدیکی دمای بدن و در عین حال محافظت از بدن در برابر شــرایط محیطی اســت. البته اگر ویژگی هــای حفاظتی لباس بر سایر ویژگی های آن غالب باشد، آن را لباس محافــظ می نامند. لباس محافظ بــرای حفاظت بدن در برابر گرما و ســرمای شدید، مواد شیمیایی و شرایط کاری خطرناک استفاده می شود. در حالی که لباس کار، لباســی اســت که در تمام طول مدت کار و در شرایط ً لباس کار برای عادی و نه ویژه اســتفاده می شود. معمولا برای نشان دادن هویت سازمانی فرد نیز به کار برده می شود. ساده ترین شکل های لباس کار به شکل های دوتکه (بلوز و شلوار یا مانتو و شلوار) یا یکسره و از جنس الیاف طبیعی، مصنوعی یا ترکیبی از آن ها تولید می شــود. برای اینکه لباس کار در مجموع عملکرد رضایت بخشی داشته باشد، باید بــه ویژگی های مختلفی از جملــه ظاهر، راحتی، ویژگی های حفاظتی، دوام و ســهولت شست وشوی آن توجه شــود. باید توجه داشــت، هر لباس کار باید با توجه به شــرایط محیط محل استفاده، مانند دمای محیط در طول ســال و نیز ماهیت کار طراحی شود. در طراحی لباس توجه به مباحث ارگونومی و راحتی لباس از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا این مسئله بر احساس رضایت شغلی پرســنل و افزایش بازده کاری آنها تاثیرگذار است. در واقع انتخاب صحیح مواد اولیه و طراحی الگوی مناســب تاثیر ویژه ای روی لباس کار دارد. توجه به ویژگیهای ظاهری که شــامل انتخاب صحیح رنگها و مدل لباس است، نیز نباید مورد غفلت قرار گیرد. توجه به این ویژگیها میتواند احساسات، افکار و رفتار افراد را تحت تأثیر قرار داده و سبب افزایش روحیه نشاط در محیط کار شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

استعلام قیمت از طریق واتساپ