چه موردی باعث نارضایتی شده است

پذیرای شکایات شما هستیم

در صورت داشتن هر نوع شکایت، می توانید از بخش تماس با ما جهت ابراز نظرات استفاده کنید.
همچنین می توانید در ساعات کاری روزهای شنبه تا چهارشنبه به محل شرکت پاتن پدیده تبریز مراجعه کنید و با واحد مربوطه صحبت کنید.
داخلی 103 مربوط به صدای مشتری می باشد و آماده ثبت شکایات و نظرات شما می باشد.