شرکت پاتن پدیده در تاریخ ۱۳۹۰٫۰۲٫۱۹ تحت شماره ثبتی ۳۱۵۲۷در اداره ثبت شرکتهای تبریز ثبت گردیده و دارای شناسه ملی بشماره ۱۰۲۰۰۳۹۷۰۴۱ و کد فعالیت اقتصادی و پروانه بهره برداری صنعتی و گواهینامه ثبت نام در نظام مالیاتی ارزش افزوده و سایر گواهی ها و تاییدیه های کیفی مرتبط با تولیدات خویش میباشد .